Nội Tiết Học » Thư viện y học miễn phí

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị chuyên ngành Phục hồi chức năng

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị chuyên ngành Phục hồi chức năng

Nhà xuất bản y học năm 2014

Chủ biên : PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY : goo.gl/8HMoVJ

 

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị chuyên ngành Phục hồi chức năng” được ban hành bởi bộ Y tế năm 2014. Tài liệu do các chuyên gia đầu ngành Phục hồi chức năng trên cả nước biên soạn nhằm đưa ra một tài liệu hướng dẫn chẩn đoán, điều trị thống nhất cho các bệnh thường gặp trong chuyên ngành Phục hồi chức năng.


Chắc chắn đây sẽ tài liệu không thể thiếu trong thực hành lâm sàng cho bất kì bác sĩ Phục hồi chức năng nào. Đây cũng là tài liệu tham khảo cho các sinh viên, bác sĩ tìm hiểu về Phục hồi chức năng.
Mục lục
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ BỊ DI CHỨNG VIÊM NÃO ..................................................................... 7
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ BỊ XƠ HÓA CƠ ỨC ĐÕN CHŨM......................................................... 11
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ BÀN CHÂN KHOÈO BẨM SINH......................................................... 16
PHỤC HỐI CHỨC NĂNG CHO TRẺ BỊ CONG VẸO CỘT SỐNG................................................................... 22
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BẠI NÃO THỂ CO CỨNG ...................................................................................... 29
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ BẠI NÃO THỂ MÚA VỜN.................................................................... 38
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BẠI NÃO THỂ PHỐI HỢP ...................................................................................... 45
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ LIỆT MỀM.............................................................................................. 58
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TINH THẦN ...................................................... 64
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TIÊU CHỎM XƢƠNG ĐÙI VÔ KHUẨN............................................................... 70
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẬT KHỚP HÁNG BẨM SINH............................................................................ 74
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ TỰ KỶ .................................................................................................... 79
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý ................................................................ 87
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƢƠNG THẦN KINH QUAY ..................................................................... 92
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƢƠNG THẦN KINH GIỮA ...................................................................... 96
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƢƠNG THẦN KINH TRỤ ...................................................................... 101
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM QUANH KHỚP VAI ................................................................................... 106
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT CHÓP XOAY KHỚP VAI .................................................. 110
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG CỔ VAI TAY .................................................................................. 113
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẬT KHỚP VAI .................................................................................................. 117
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẨU THUẬT THAY KHỚP VAI .............................................................. 120
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY TRÊN LỒI CẦU XƢƠNG CÁNH TAY....................................................... 123
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY THÂN XƢƠNG CÁNH TAY....................................................................... 126
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY HAI XƢƠNG CẲNG TAY........................................................................... 129
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẬT KHỚP KHUỶU........................................................................................... 132
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY MỎM KHUỶU.............................................................................................. 135
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY ĐẦU DƢỚI XƢƠNG QUAY ....................................................................... 138
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẬT KHỚP HÁNG.............................................................................................. 142
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG .......................................................... 148

4
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY CỔ XƢƠNG ĐÙI.......................................................................................... 152
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY THÂN XƢƠNG ĐÙI ................................................................................... 155
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƢỚC KHỚP GỐI....... 159
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU KHỚP GỐI ............ 163
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƢƠNG DÂY CHẰNG BÊN KHỚP GỐI................................................. 167
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO BỆNH NHÂN VỠ XƢƠNG BÁNH CHÈ .................................................... 170
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT SỤN CHÊM KHỚP GỐI ..................................................... 174
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI .............................................................. 178
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY HAI XƢƠNG CẲNG CHÂN........................................................................ 182
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƢƠNG MÔ MỀM .................................................................................... 185
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ ............................................................................... 189
THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ ............................................................................................................. 192
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƢƠNG TUỶ SỐNG CỔ.......................................................................... 196
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƢƠNG TUỶ SỐNG LƢNG - THẮT LƢNG ........................................... 202
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƢNG - CÙNG ............................................... 207
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐAU THẮT LƢNG ................................................................................................ 210
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐAU THẦN KINH TỌA........................................................................................ 218
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG XƠ HOÁ CƠ DELTA............................................................................................. 225
THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƢNG............................................................................................ 229
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG ĐUÔI NGỰA .................................................................................. 233
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM KHỚP DẠNG THẤP................................................................................... 239
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM KHỚP THÁI DƢƠNG HÀM ...................................................................... 249
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM PHẾ QUẢN MẠN TÍNH............................................................................. 251
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH............................................................... 253
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI.................................................................................... 257
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRƢỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT NGỰC ............................................................ 261
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ÁP XE PHỔI........................................................................................................... 265
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO BỆNH NHÂN BỊ SUY TIM.......................................................................... 269
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU NHỒI MÁU CƠ TIM..................................................................................... 274
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRƢỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT TIM................................................................. 278

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRƢỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT BỤNG............................................................. 283
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SUY GIÃN TĨNH MẠCH CHI DƢỚI ................................................................... 287
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LIỆT NỬA NGƢỜI DO TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO....................................... 291
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHẤN THƢƠNG SỌ NÃO.................................................................................... 296
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LIỆT DÂY VII NGOẠI BIÊN................................................................................ 301
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO BỆNH PARKINSON..................................................................................... 305
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM KHỚP THIẾU NIÊN TỰ PHÁT ................................................................. 309
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH XƠ CỨNG RẢI RÁC.................................................................................. 312
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH GÚT............................................................................................................. 315
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ LOẠN DƢỠNG CƠ DUCHENNE....................................................... 319
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LOÃNG XƢƠNG ................................................................................................... 325
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM MỎM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI XƢƠNG CÁNH TAY ............................ 331
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM MỎM TRÊN LỒI CẦU TRONG XƢƠNG CÁNH TAY............................ 333
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO KHỚP............................................................................................................. 335
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM MỎM TRÂM QUAY................................................................................... 337
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG NGÓN TAY LÒ XO ....................................................................... 340
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG ĐƢỜNG HẦM CỔ TAY................................................................. 342
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG ĐƢỜNG HẦM XƢƠNG TRỤ........................................................ 345
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH HEMOPHILIA............................................................................................ 348
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG ĐƢỜNG HẦM CỔ CHÂN.............................................................. 354
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM CÂN GAN BÀN CHÂN.............................................................................. 357
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƢƠNG DÂY THẦN KINH CHẦY.......................................................... 360
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỔN THƢƠNG THẦN KINH MÁC ..................................................................... 363
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIÊM ĐA RỄ, ĐA DÂY THẦN KINH ................................................................. 365
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẸO CỔ CẤP ......................................................................................................... 368
ĐIỀU TRỊ VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐAU THẦN KINH ........................................................................ 370
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TIỂU TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ .............................................................................. 380
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LIỆT ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY ......................................................... 384
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MỎM CỤT CHI TRÊN .......................................................................................... 388
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MỎM CỤT CHI DƢỚI........................................................................................... 392

6
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG GÃY XƢƠNG ĐÕN............................................................................................... 396
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VỠ XƢƠNG CHẬU............................................................................................... 399
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐAU DÂY THẦN KINH V ................................................................................... 402
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LOÉT DO ĐÈ ÉP.................................................................................................... 405
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƢỜI ĐỘNG KINH.................................................................................. 409
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƢỜI BỆNH BỎNG .................................................................................. 414
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƢỜI BỆNH VÁ DA................................................................................. 419
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO PHỔI .............................................................................................................. 422
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI DƢỚI ......................................................................... 426
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THOÁI HÓA KHỚP............................................................................................... 431
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG XƠ CỘT BÊN TEO CƠ.......................................................................................... 435
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG RỐI LOẠN ĐẠI TIỆN............................................................................................ 442
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG RỐI LOẠN TIỂU TIỆN Ở TRẺ EM ...................................................................... 445
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CO CỨNG .............................................................................................................. 451
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỘI CHỨNG ĐAU PHỨC HỢP KHU VỰC......................................................... 458
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐAU XƠ CƠ (FIBROMYALGIA)......................................................................... 465
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MỘT SỐ DỊ TẬT BẨM SINH Ở TRẺ EM ............................................................ 470
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU ĐIỀU TRỊ UNG THƢ VÖ ............................................................................. 476
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH PHONG ....................................................................................................... 481
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH ALZHEIMER.............................................................................................. 48
  

Tags: phục hồi chức năng, quy trình phục hồi chức năng, tài liệu phục hồi chức năng, giáo trình phục hồi chức năng, phục hồi chức năng, Phục hồi chức năng

Thuộc loại: Thư viện y học miễn phí
Loại tài liệu:  Portable Document Format (.pdf)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 0 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD30187 Ngày gửi: 22-04-2018

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

 

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Hoặc

 

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO 

 

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Noitiethoc.com, thuvienykhoa.vn chúng tôi hỗ trợ tìm tài liệu y học theo yêu cầu

+ Tìm tài liệu theo chủ đề, theo đề tài, báo cáo, luận văn bạn đang làm..

+ Hỗ trợ tìm tải tài liệu y học các trang 123doc, xemtailieu, yhth, tailieu.vn...

+ Tìm sách báo, tiếng anh, tiếng pháp, giáo trình y học trong và ngoài nước..

Hotline : 0915.558.890 or 0978.770.836 EMail Noitiethoc86@gmail.com

Tài liệu khác thuộc Thư viện y học miễn phí